Hỗ trợ trực tuyến

Mục đích - phạm vi thu thập thông tin

09:36 30/07/2018

1. Mục đích và phạm vi thu thập Trong một số trường hợp, Nhà trường chúng tôi cần phụ huynh cung cấp các thông tin về họ tên người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợphụ huynh. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của phụ huynh , phụ huynh vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin nhà trường sử dụng thông tin phụ huynh cung cấp để: - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh- Liên lạc và giải quyết các vấn đề với phụ huynh trong những trường hợp đặc biệt. - Không sử dụng thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh ngoài mục đích xác nhận . Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh.