Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian lưu trữ thông tin

09:38 30/07/2018

- Dữ liệu cá nhân của học sinh, phụ huynh sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân  học sinh, phụ huynh sẽ được bảo mật trên máy chủ của  nhà trường.